Apartheid State

   

Perspective Crossroad

 

Published on Dec 30, 2023

ENG
Apartheid is a term originating from South Africa, referring to a system or policy based on racial segregation and discrimination. The word "apartheid" itself is in Afrikaans and literally means "apartness." This term became widely known in the second half of the 20th century when it described the official policy of South Africa, which separated different racial groups and gave a superior status to white inhabitants.

Under an apartheid regime, a situation is understood where one racial or ethnic group imposes systematic and institutionalized discrimination over others. This often involves measures such as the separation of living and working areas, different educational and healthcare systems, and the limitation of political and social rights for certain groups.

---
EE
Apartheid on termin, mis pärineb Lõuna-Aafrikast ja viitab süsteemile või poliitikale, mis põhineb rassilisel segregatsioonil ja diskrimineerimisel. Sõna "apartheid" ise on afrikaani keeles ja tähendab sõna-sõnalt "eraldatus". See termin sai laialdaselt tuntuks 20. sajandi teisel poolel, kui see kirjeldas Lõuna-Aafrika ametlikku poliitikat, mis eraldas erinevad rassigrupid ja andis valgetele elanikele ülemusliku staatuse.

Apartheidirežiimi all mõeldakse olukorda, kus üks rass või etniline grupp kehtestab teiste üle süstemaatilise ja institutsionaliseeritud diskrimineerimise. See hõlmab sageli selliseid meetmeid nagu elu- ja tööpiirkondade eraldamine, erinevad haridus- ja tervishoiusüsteemid ning poliitiliste ja sotsiaalsete õiguste piiramine teatud rühmadele.


  AutoPlay Next Video