E Michael Jones „Musite sa postavi idovskej tyranii!“

   

E. Michael Jones

 

Published on Apr 4, 2019

(EN) E. Michael Jones: „You have to stand up to the Jewish tyranny!“
(SK) E. Michael Jones: „Musíte sa postaviť židovskej tyranii!“

The Jewish Revolutionary Spirit: https://amzn.to/2IbiRpv
Libido Dominandi: https://amzn.to/2K4z5TT

http://culturewars.com/
http://fidelitypress.org/

(EN) Transcription: https://zapisnik.mrkni.si/svet-starymi-ocami/rozhovory/345
(SK) Prepis: https://zapisnik.mrkni.si/svet-starymi-ocami/rozhovory/342

(SK) Rozhovor s E. Michaelom Jonesom, autorom publikácie Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách.
(EN) Interview with E. Michael Jones, author of the book Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History.

Slovenský preklad knihy kúpite na: https://bit.ly/2UtVyOf

*** (EN) Content ***
(EN) 0:42 Does Dr. Jones feel like a criminal?
(EN) 1:18 Antisemitism according to Wilhelm Marr
(EN) 2:31 Has Dr. Jones ever been persecuted for writing the book Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History?
(EN) 2:41 Slovakia had incorporated the international definition of antisemitism into the legislation
(EN) 3:00 Mr. Zvi Aviner Vapni, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Israel to Slovakia on the definition of antisemitism at the Session of the Committee of the National Council of the Slovak Republic for Constitution and Law
(EN) 11:17 „Why we are not going to define as first an antislovakism, or antihunagarism or as such, antichristianity?“ Mr. Rastislav Schlosár, parliamentarian for the party People's Party Our Slovakia, questioning the Committee
(EN) 12:39 „The speaker should be reminded why there is only few thousands Jews left in Slovakia.“ Mr Zvi Aviner Vapni reacts on Mr. Rastislav Schlosár
(EN) 14:34 Enquiry of the Slovakian publisher of the book Jewish Revolutionary Spirit towards the Attorney General
(EN) 14:55 Institutions of Special courts and Special public persecutors were established in Slovakia according to model from the nazi-Germany
(EN) 16:16 Catholic understanding of the Jew
(EN) 16:54 Are the Slovakian people willing to put up with this type of a Jewish tyranny?
(EN) 17:43 The passion of Our Lord Jesus Christ according to John
(EN) 18:50 International holocaust remembrance alliance and the definition of an antisemitism
(EN) 22:07 Are we supposed to deny the Gospel?
(EN) 25:25 To compare holocaust of the Jews in the past with holocaust of the unborn in the present is a holocaust denial, says the director of the Jewish museum in Slovakia
(EN) 26:16 Who gave the Jews the right to tell us what we are allowed to say?
(EN) 26:39 Cpt. Andrej Danko, Chairman of the National Council of the Slovak Republic on his visitation to Israel
(EN) 28:36 We need a type of a Catholic solidarity. Polish bishops backing-up tour of the book Libido dominandi: Sexual liberation and Political Control

*** (SK) Obsah ***
(SK) 0:42 Cíti sa Dr. Jones byť zločincom?
(SK) 1:18 Antisemitizmus podľa Wilhelma Marra
(SK) 2:31 Bol už niekedy Dr. Jones trestne stíhaný za napísanie knihy Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách?
(SK) 2:41 Slovensko začlenilo medzinárodnú definíciu antisemitizmu do svojej legislatívy
(SK) 3:00 Zvi Aviner Vapni, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku o definícii antisemitizmu na zasadaní Ústavno-právneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
(SK) 11:17 Prečo nedefinujeme najskôr antislovakizmus, alebo antihungarizmus, resp. antikresťanstvo? Otázky Rastislava Schlosára, poslanca NR SR za stranu Ľudová strana Naše Slovensko, na výbore
(SK) 12:39 Prečo nedefinujeme najskôr antislovakizmus, alebo antihungarizmus, resp. antikresťanstvo? Otázky Rastislava Schlosára, poslanca NR SR za stranu Ľudová strana Naše Slovensko, na výbore
(SK) 14:34 Slovenský vydavateľ publikácie Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách podáva na Generálnu prokuratúru žiadosť o posúdenie stavu zákonnosti v prípade vydania knihy
(SK) 14:55 Zavedenie inštitútov Špeciálneho prokurátora a Špeciálneho súdu na Slovensku podľa vzoru nacistického Nemecka
(SK) 16:16 Katolícke ponímanie toho, kto je žid
(SK) 16:54 Sú Slováci ochotní strpieť takýto typ židovskej tyranie?
(SK) 17:43 Pašie. Umučenie nášho Pána Ježiša Krista podľa Jána
(SK) 18:50 Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu a definícia antisemitizmu
(SK) 22:07 Čakajú, že zaprieme Evanjelium?
(SK) 25:25 Porovnávať holokaust židov z minulosti so súčasným holokaustom nenarodených je popieraním holokaustu, tvrdí riaditeľ Židovského múzea na Slovensku
(SK) 26:16 Kto dal židom to právo hovoriť nám, čo môžeme povedať?
(SK) 26:39 Kpt. Andrej Danko, predseda NR SR na jeho návšteve Izraela
(SK) 28:36 Potrebujeme nejaký druh katolíckej solidarity. Poľskí biskupi sa postavia za turné knihy Libido diminandi: Sexuálne oslobodenie a politická kontrola
(SK) 31:22 Špeciálna ponuka na prvých 300 kusov knihy Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách

Mrkni si. Svet starými očami: https://www.youtube.com/channel/UC9GGt3MkYVoY9eJmkTNNr6Q